Илија Зељковић

Илија Зељковић награђен је за 2023. годину за изузетне доприносе проучавању јако корелисаних суперпроводних материјала на бази купрата и кристалних тополошких изолатора, као и проучавању суперпроводника са Кагоме кристалном решетком. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Милорад Милошевић

Милорад Милошевић награђен је за 2022. годину за за изузетне доприносе проучавању квантних функционалних материјала и хибридних хетероструктура и пројектовању њихових суперпроводних и магнетских својстава помоћу рачунарских симулација на микро, нано и атомској скали. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Стеван Нађ Перге

Стеван Нађ Перге награђен је за 2021. годину за за изузетан допринос развоју у проучавању наноматеријала на бази графена. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Ђорђе Минић

Ђорђе Минић награђен је за 2020. годину за за изузетан допринос развоју теорије струна и квантне теорије гравитације. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Марко Лончар

Марко Лончар

Марко Лончар награђен је за 2019. годину за доприносe у области нанофотонике, примењене физике и интегрисане оптике. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 Зоран Хаџибабић

Зоран Хаџибабић

Зоран Хаџибабић награђен је за 2018. годину за доприносe у области физике ултрахладних атомских и молекулских система, укључујући експерименталну реализацију молекулског Бозе-Ајнштајн кондензата и проучавање Березински Костерлиц-Таулес прелаза на ултрахладним атомима. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Игор Хербут

Игор Хербут

Игор Хербут награђен је за 2017. годину за теорију интерагујућих Диракових фермиона и предикцију антиферомагнетне фазе графена у магнетном пољу. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Часлав Брукнер

Часлав Брукнер

Часлав Брукнер награђен је за 2014. годину за радове из области заснивања квантне механике и квантне теорије информација. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Владан Вулетић

Владан Вулетић

Владан Вулетић награђен је за 2013. годину за развој нове технике хлађења атома и молекула применом кохерентног расејања унутар резонантне шупљине, као и нове методе мерења која превазилази стандардни квантни лимит. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Јелена Вучковић

Јелена Вучковић

Јелена Вучковић награђена је за 2012. годину за прву експерименталну демонстрацију интерференције између два индивидуална фотона која потврђује њихову бозонску природу, као и за прву експерименталну демонстрацију супресије спонтане емисије из квантне тачке услед смањења густине оптичких стања у фотоничном кристалу. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дејан Стојковић

Дејан Стојковић

Дејан Стојковић награђен је за 2011. годину за значајан допринос у анализи динамике црних рупа у вишедимензионалним космолошким моделима, као и за разраду експерименталног метода BlackMax којим би се на великом хадронском сударачу у ЦЕРН-у по први пут могли детектовати ефекти квантне грацитације (мини црне рупе). ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Влатко Ведрал

Влатко Ведрал

Влатко Ведрал награђен је за 2010. годину за изузетан допринос развоју теорије квантне информације. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чедомир Петровић

Чедомир Петровић

Чедомир Петровић награђен је за 2009. годину за откриће и карактеризацију нових суперпроводних материјала из класе тешких фермиона, CeRhIn5 и CeCoIn5, као и за синтезу суперпроводних MgB2 жица. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Владимир Добросављевић

Владимир Добросављевић

Владимир Добросављевић награђен је за 2008. годину за истраживања фундаменталних процеса локализације близу метал-изолатор прелаза у јако корелисаним неуређеним електронским системима. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Љиљана Добросављевић-Грујић

Љиљана Добросављевић-Грујић

Љиљана Добросављевић-Грујић је заједно са Зораном Радовићем награђена за 2007. годину за изузетан научни допринос у теорији суперпроводнo-феромагнетних хетероструктура. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Зоран Радовић

Зоран Радовић

Зоран Радовић је зааједно са Љиљаном Дибросављевић-Грујић награђен за 2007. годину за изузетан научни допринос у теорији суперпроводнo-феромагнетних хетероструктура. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Босиљка Тадић

Босиљка Тадић

Босиљка Тадић награђена је за 2006. годину за истраживања фундаменталних особина комплексних мрежа и њихове примене. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Милан Дамњановић

Милан Дамњановић

Милан Дамњановић награђен је за 2005. годину за истраживања структуре и физичких особина карбонских нанотуба и њихову симетријску анализу. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Зоран Љ. Петровић

Зоран Љ. Петровић

Зоран Љ. Петровић, заједно са Немањом Калопером, награђен је за 2004. годину за фундаментална истраживања транспорта наелектрисаних честица у нискотемпературној неравнотежној плазми. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Немања Калопер

Немања Калопер

Немања Калопер, заједно са Зораном Љ. Петровићем, награђен за 2004. годину за истраживања у новим областима космологије, струна и светова-мембрана. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Леонардо Голубовић

Леонардо Голубовић

Леонардо Голубовић награђен је за 2001. годину за изузетан допринос у статистичкој физици течних кристала, био-мембрана и полимера. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Миодраг Кулић

Миодраг Кулић

Миодраг Кулић награђен је за 2000. годину за теорију електрон-фонон интеракције у присуству јаких електронских корелација и њенoг утицајa на особине високо-температурних суперпроводника. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Никола Коњевић

Никола Коњевић

Никола Коњевић награђен је за 1999. годину за истраживања у спектроскопији гасне плазме, посебно за испитивање утицаја плазмене средине на облик и померај спектралних линија. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Иван Божовић

Иван Божовић

Иван Божовић награђен је за 1998. годину за развој нове технике контролисане фабрикације танких филмова високотемпературних суперпроводника и експерименте који су дали нова сазнања о механизму спаривања електронa. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ