englishversion English

Igor Herbut

Игор Хербут, награђен за 2017. годину за теорију интерагујућих Диракових фермиона и предикцију антиферомагнетне фазе графена у магнетном пољу.

 

Часлав Брукнер, награђен за 2014. годину за радове из области заснивања квантне механике и квантне теорије информација.

 

 

Владан Вулетић, награђен за 2013. годину за развој нове технике хлађења атома и молекула применом кохерентног расејања унутар резонантне шупљине, као и нове методе мерења која превазилази стандардни квантни лимит.

 

Јелена Вучковић, награђена за 2012. годину за прву експерименталну демонстрацију интерференције између два индивидуална фотона  која потврђује њихову бозонску природу, као и за прву експерименталну демонстрацију супресије спонтане емисије из квантне тачке услед смањења густине оптичких стања у фотоничном кристалу.        

 

 

Дејан Стојковић, награђен за 2011. годину за значајан допринос у анализи динамике црних рупа у вишедимензионалним космолошким моделима, као и за разраду експерименталног метода BlackMax којим би се на великом хадронском сударачу у ЦЕРН-у по први пут могли детектовати ефекти квантне грацитације (мини црне рупе).

 

 

 

Влатко Ведрал, награђен за 2010. годину за изузетан допринос развоју теорије квантне  информације.

 
 

 

Чедомир Петровић, награђен за 2009. годину за откриће и карактеризацију нових суперпроводних материјала из класе тешких фермиона, CeRhIn5 и CeCoIn5, као и за синтезу суперпроводних MgB2 жица.

 

 

Владимир Добросављевић, награђен за 2008. годину за истраживања фундаменталних процеса локализације близу метал-изолатор прелаза у јако корелисаним неуређеним електронским системима.

 

 

Љиљана Добросављевић-Грујић и Зоран Радовић, награђени за 2007. годину за изузетан научни допринос у теорији суперпроводнo-феромагнетних хетероструктура.

 

 
 
 
 

 

  

Леонардо Голубовић, награђен за 2001. годину за изузетан допринос у статистичкој физици течних кристала, био-мембрана и полимера.